Direktor

Direktor Preduzeća:

1. predstavlja i zastupa Preduzeće;
2. organizuje i rukovodi procesom rada;
3. vodi poslovanje Preduzeća;
4. odgovora za zakonitost rada Preduzeća;
5. predlaže dugoročni i srednjoročni plan strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;
6. predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje;
7. predlaže finansijske izveštaje;
8. izvršava odluke Nadzornog odbora,
9. bira izvršne direktore;
10. bira predstavnike javnog preduzeća u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik javno preduzeće;
11. zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje radni odnos;
12. donosi akt o sistematizaciji;
13. vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom Preduzeća.

Direktora Preduzeća imenuje Osnivač, na period od 4 godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa.
Za direktora Preduzeća može se imenovati lice koje ispunjava uslove predviđene Zakonom o javnim preduzećima i Statutom Preduzeća.
Direktor Preduzeća je funkcioner koji obavlja javnu funkciju.
Direktor ne može imati zamenika.
Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom i razrešenjem.

JOVAN CVETIĆ - DIREKTOR

Rođen 21.11.1960. godine u Zrenjaninu. Osnovnu i srednju školu završio u Zrenjaninu. Diplomirao na Višoj školi za organizaciju rada u Novom Sadu 1982. godine, smer Primenjena informatika. Od 1983. do 1992. godine bio zaposlen u STOUR „Metind“, a od 1.jula 1992. godine zaposlen u J.P. „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina“. 

Diplomirao na Univerzitetu Megatrend, Fakultet za menadžment, 2006.godine i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.
U „Javnom preduzeću za urbanizam“ Zrenjanin obavljao je funkciju vd direktora od 29.11.2016. do 20.12.2018.godine, kada je imenovan za direktora preduzeća.