Nadzorni odbor

ORGANI DIREKCIJE su: Nadzorni odbor i direktor.
Upravljanje u Direkciji je jednodomno.
NADZORNI ODBOR ima tri člana, od kojih je jedan član predstavnik zaposlenih, a dva člana su predstavnici osnivača. Predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrešava osnivač, a predstavnika zaposlenih predlaže reprezentativni sindikat zaposlenih u Direkciji. Nadzorni odbor se imenuje na period od četiri godine; mandat predsedniku i članovima Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su imenovani, ostavkom ili razrešenjem.
Nadležnosti Nadzornog odbora:
• utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Direkcije i stara se o njihovoj realizaciji,
• usvaja izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja,
• donosi godišnji program poslovanja, uz saglasnost osnivača,
• nadzire rad direktora,
• vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Direkcije,
• uspostavlja, odobrava i prati računovodstvo, unutrašnju kontrolu, finansijske izveštaje i politiku upravljanja rizicima,
• utvrđuje finansijske izveštaje Direkcije i dostavlja ih osnivaču radi davanja saglasnosti,
• donosi Statut, uz saglasnost osnivača,
• odlučuje o statusnim promenama i osnivanju drugih pravnih subjekata, uz saglasnost osnivača,
• donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka, uz saglasnost osnivača,
• daje saglasnost direktoru za preduzimanje poslova i radnji u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Statutom i odlukom osnivača,
• zaključuje ugovore o radu na određeno vreme sa direktorom preduzeća,
• vrši druge poslove u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Statutom i propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava.
Nadzorni odbor ne može preneti pravo odlučivanja o pitanjima iz svoje nadležnosti na direktora i drugo lice u Direkciji.

DIREKTOR je organ poslovođenja Direkcije.
Direktora Direkcije imenuje i razrešava osnivač, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima. Imenuje se na period od četiri godine i po isteku mandata može biti ponovo imenovan. Skupština može do imenovanja direktora Direkcije da imenuje vršioca dužnosti direktora. Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom i razrešenjem.
Direktor Direkcije:
• predstavlja i zastupa Direkciju,
• organizuje i rukovodi procesom rada,
• vodi poslovanje Direkcije,
• odgovara za zakonitost rada Direkcije,
• predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje,
• predlaže finansijske izveštaje,
• izvršava odluke nadzornog odbora,
• predlaže izvršne direktore,
• vrši i druge poslove određene zakonom, ovom Odlukom i statutom Direkcije.